header

Factsheet 2012

Voorlichting Gezondheid ligt met name op het gebied van publieke gezondheid. Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers, niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een goede gezondheid en in bredere zin, een gezonde samenleving.

De Voorlichters Gezondheid zijn gediplomeerde voorlichters op het gebied van algemene gezondheid, met perinatale gezondheid als specialisatie. In de periode van mei 2011 tot en met juli 2012 zijn deze voorlichters binnen het Rotterdamse programma Klaar voor een kind als Perinatale Voorlichters aan het werk gegaan. In deze periode hebben zij een nieuw beroep neergezet, een vernieuwde vorm van voorlichting afgestemd op de verschillende doelgroepen ontwikkeld en maar liefst 2300 vrouwen, en een kleine groep mannen, bereikt. Vanuit het programma Klaar voor een kind, dat wordt gecoördineerd door de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC, wordt een wetenschappelijke publicatie over het bereik van hoogrisicogroepen door Voorlichters Perinatale Gezondheid voorbereid.

Voor meer informatie over het programma Klaar voor een kind, kunt u terecht op www.klaarvooreenkind.nl.

Takenpakket van een Voorlichter Gezondheid

De inhoudelijke doelen en systematische aanpak vormen samen de basis voor het takenpakket van de Voorlichters gezondheid.

  • Netwerkactviteiten: werven van deelnemers (hoogrisicogroepen) voor voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Geven van voorlichting over perinatale gezondheid (preconceptiezorg, gezonde zwangerschap, verloskundige zorg, bevalling, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg)zwangerschap;
  • Geven van voorlichting over Diabetes;
  • Geven van voorlichting over COPD;
  • Geven van voorlichting over een gezonde leefstijl;
  • Geven van voorlichting over het Nederlands zorgsysteem/zorgverzekering;
  • Doorverwijzing naar huisartsen en verloskundigen voor preconceptiezorg;
  • Begeleiden van wensouders en zorgverleners tijdens het preconceptieconsult
  • Begeleiden van wensouders bij het invullen van www.zwangerwijzer.nl;
  • Begeleiden van patiënten tijdens consulten.
Werkwijze in relatie tot behaalde resultaten

Binnen het Rotterdamse programma Klaar voor een kind zijn in een deelproject Voorlichters Perinatale Gezondheid opgeleid en aan het werk gegaan. Gedurende deze pilotperiode (mei 2011 tot en met juli 2012) zijn verschillende benaderingsmethodieken en methodieken voor kennisoverdracht getest en getoetst op begrijpelijkheid en mogelijke impulsen voor gedragsverandering in leefstijl. Dit werd onder meer gedaan door middel van vragenformulieren die elke deelnemer aan voorlichtingsactiviteiten invulde. Dit gaf inzicht in niet herleidbare deelnemerskarakteristieken zoals: geslacht, geboortejaar, postcode (4 digits), geboorteland (ook die van de ouders) en opleidingsniveau. Daarnaast werden zowel voorafgaand als na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst kennisvragen gesteld. Op deze manier werd getoetst of de ontbrekende kennis op een duidelijke wijze is overgebracht en wat de deelnemer voornemens is met deze kennis te doen. Tijdens de pilotperiode zijn ruim 2300 vragenlijsten door deelnemers ingevuld.

De Stichting Voorlichters Gezondheid i.o. hanteert dezelfde methodiek om de activiteiten te evalueren en inzicht te krijgen in de deelnemersgroep. Gezien het aantal deelnemers (ruim 2300) en de positieve reacties op de methodiek van kennisoverdracht is gebleken dat er behoefte bestaat aan voortzetting van de activiteiten. Ook zorgverleners zien de meerwaarde van gezondheidsvoorlichters als brug tussen zorgvrager en zorgverlener. Dit is aanleiding voor de Stichting Voorlichters Gezondheid i.o. om deze activiteiten voort te zetten en te verbreden naar algemene gezondheidsvoorlichting.

Aansluiting landelijke gezondheidsprojecten

Het landelijke project Healthy Pregnancy 4 All dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Erasmus MC in 14 gemeenten wordt uitgevoerd, is voornemens om een samenwerkingsverband aan te gaan met de Stichting Voorlichters Gezondheid. Dit betekent dat de gezondheidsvoorlichters in de Gemeente Schiedam, een van de deelnemende gemeenten, voorlichtingsactiviteiten gaan uitvoeren.

Het project Healthy Pregnancy 4 All beoogt de zorg rondom de zwangerschap te verbeteren door het inzetten van twee zorgexperimenten, te weten: aanbod van programmatische preconceptiezorg en vernieuwde risicoselectie tijdens de zwangerschap. Meer informatie over het project is te vinden op www.erasmusmc.nl/HP4ALL.