header

In de media

Schiedam voorbeeld in strijd tegen babysterfte

Een goed begin voor ieder kind in de gemeente Schiedam

Schiedam voorbeeld in strijd tegen babysterfte
Werkbezoek minister Hugo de Jonge

Niets dan lovende woorden gisteren van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, voor de strijd van Schiedam tegen babysterfte. Door een nieuwe aanpak is dat aantal daar de afgelopen jaren met 40 procent gedaald. Volgens de vicepremier, die te gast was op het Pronova College, is Schiedam daarmee een voorbeeld voor alle gemeenten in het land.

Schiedam komt van ver. Liefst één op de vier baby’s had in 2011 kans op overlijden. Een schrikbarend aantal, dat de jeneverstad in de top van steden met een hoog percentage babysterfte zette. Reden voor actie. Schiedam ging aan de slag en maakte kennis met het programma Healthy Pregnancy 4all van de Erasmus Universiteit, met nog zestien gemeenten. Inzet is het creëren van een samenhangende aanpak rond een gezonde start van elk kind.

Want die kans op een gezonde start is niet altijd gelijk verdeeld. Kinderen van vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op foetus- of babysterfte, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Dat weten ze in Schiedam maar al te goed.

Toch is dat aantal inmiddels met 40 procent gedaald. Hoe dat kan? “Gewoon de wijk ingaan”, aldus Fadua el Bouazzaoui, coördinator gezondheidsvoorlichting en al vijf jaar een vast aanspreekpunt voor al die kwetsbare vrouwen. “En dan niet met een powerpointpresentatie. Maar gewoon met beelden, met spelletjes op scholen en met cijfers. Dat is de manier om kwetsbare vrouwen te bereiken, om hun gedrag te veranderen. Maar we gaan ook het gesprek met hen aan na de eerste baby. Zo van: ‘een tweede is beter van niet’, met de ervaring die je nu hebt.”

Lees het hele artikel hier.

Vroeg-opsporing om de hoek – Nederlandse Diabetes Federatie

Artikel Nederlandse Diabetes FederatieVroeg-opsporing om de hoek 

Nederlandse Diabetes Federatie

Steeds meer collega’s zien zich, samen met collega’s uit de keten, als de ‘gezonde spil’ van de buurt of wijk waar men is gevestigd. Die positionering binnen de community brengt een gevoel van verantwoordelijkheid met zich mee voor het welzijn en de gezondheid van die mini-samenleving. Natuurlijk blijft de persoonlijke aandacht voor elke zorgvrager het uitgangspunt, maar er komt ook oog voor patronen en problemen die spelen op populatieniveau. Hoe ga je om met dat soort populatie-issues? Hoe benader je die moeilijk bereikbare groepen? In Rotterdam Feijenoord is die vraag beantwoord met de succesvolle interventie ‘Vroeg-opsporing om de hoek’, lokaal aangeduid als de Camper-Expeditie.

Lees het hele artikel hier.

Voorlichtingen over licht verstandelijke beperkingen aan migrantenouders in Rotterdam

Artikel Erasmus MCVoorlichtingen over licht verstandelijke beperkingen aan migrantenouders in Rotterdam

Een onderzoek naar de effecten van de voorlichtingen verzorgd door de Voorlichters Gezondheid

In dit onderzoek is onderzocht of de voorlichtingen over een licht verstandelijke beperking verzorgd door de Voorlichters Gezondheid in Rotterdam effectief zijn. Tevens wordt onderzocht of de effectiviteit verschilt tussen autochtonen en migrantenouders. Om dit te onderzoeken zijn bij 197 ouders, waarvan 176 migrantenouders, vragenlijsten afgenomen om de kennis over een licht verstandelijke beperking vooraf en na de voorlichting te meten. Hiernaast zijn interviews met een focusgroep van ouders (N = 20) en voorlichters (N = 7) gehouden om te onderzoeken wat succesfactoren van de voorlichting geweest zijn. Uit de resultaten blijkt dat de voorlichtingen effectief geweest zijn in termen van toegenomen kennis. Er blijkt echter geen significant verschil te zijn tussen de kennisscores van autochtonen en de migrantengroepen. Een aantal kernaspecten met betrekking tot cultuursensitief werken blijken belangrijke succesfactoren van de voorlichtingen. Er kan geconcludeerd worden dat de voorlichtingen effectief zijn in het vergroten van de kennis bij zowel migranten- als autochtone ouders en dat de houding van de voorlichters een belangrijke succesfactor hierin is. Tot slot worden implicaties voor de praktijk besproken.

Lees het hele artikel hier .

Nieuwsbrief Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord

Nieuwsbrief Expeditie duurzame zorgOp Expeditie!

Aanpak overgewicht, obesitas en diabetes in Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk

Woord van het projectteam Allereerst wensen wij iedereen een mooi en gezond 2016! Wij hopen ook weer het komende jaar mooie gezamenlijke activiteiten te ondernemen om te werken aan de gezondheid van iedereen in de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. Voor nu nog even een terugblik op de activiteiten van Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord het afgelopen half jaar. Er is op verschillende fronten weer hard gewerkt aan de aanpak van overgewicht, obesitas en diabetes in de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. Er zijn constructieve samenwerkingen ontstaan en ook diverse projecten van de grond gekomen. Nieuwe partners hebben zich aangesloten en daarmee vergroten we het draagvlak voor de aanpak. Want wij zijn ervan overtuigd dat we alleen samen, met de bewoners van de wijken, aan een gezondere leefstijl kunnen werken. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal van de pareltjes van het afgelopen halfjaar. Zij laten zien hoe divers de projecten zijn waar we aan werken. Er gebeurt veel, maar wij zijn altijd op zoek naar nieuwe verbindingen en nieuwe samenwerkingspartners. Doet u ook mee?

Lees de nieuwsbrief hier.

Ervaringen van migranten met kanker

Artikel kanker PharosErvaringen van migranten met kanker

Er bestaat nog veel weerstand om het over kanker te hebben

Voor wie door kanker wordt getroffen, bestaan er medische protocollen. Wat de beste behandeling is en de informatie die medisch specialist of verpleegkundige daarbij verstrekt: dat is de formele kant van de zaak. Maar hoe het informele circuit, waarin de familie meestal een grote rol speelt, de kankerpatiënt het beste kan begeleiden in het omgaan met zijn ziekte, bestaan in iedere cultuur weer andere ideeën.

In veel culturen is kanker omgeven met taboe. Erover praten gebeurt dan ook niet. Hatice Bölek is teamleider van een sociaal wijkteam in Nijmegen en daarnaast voorlichter van Het Inter-Lokaal, interculturele welzijnsorganisatie in Nijmegen. Bovendien is zij ervaringsdeskundige waar het gaat om een naaste met kanker: Böleks vader heeft kanker; ze weten inmiddels dat hij niet beter zal worden. Met haar zus zorgt ze voor hem; haar moeder zit in een verpleeghuis en kan niet meer voor zichzelf of haar man zorgen. Een vriend van haar vader belt hem elke dag; met hem kan hij goed over zijn ziekte praten. Maar in het koffiehuis ontmoet hij veel andere Turkse mannen die tegen hem zeggen dat het allemaal best meevalt; hij ziet er immers goed uit? Bölek: “Door te doen alsof er niks aan de hand is, hoeven zij er ook niet over te praten. Maar mijn vader is ziek, hem doet het verdriet dat zij zo reageren.”

Lees het hele artikel hier.

Havenloods: Aanpak laaggeletterdheid in Rotterdam

Havenloods artikel laaggeletterdheid De groep laaggeletteren in Rotterdam is groot. Stichting Voorlichters Gezondheid heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een training ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Vorige maand werd het Draaiboek Taal en Gezondheid voor Taalaanbieders en Zorgverleners gelanceerd.

ROTTERDAM -“Door laaggelet-terdheid gaan jaarlijks 2500 mensen dood in Nederland, omdat zij medische infor-matie, zoals bijsluiters, niet goed begrijpen”, aldus Erika Nemeth, senior beleidsadvi-seur van de gemeente Rot-terdam. “Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met een frequenter bezoek aan de huisarts of medische spe-cialisten, omdat mensen de informatie die zij krijgen niet goed genoeg kunnen begrijpen.”

Gevaarlijke situaties Yvonne Kramer, praktijkon-dersteuner bij gezondheids-centrum Randweg ’t Slag, krijgt regelmatig te maken met de gevolgen van laag-geletterdheid. “Mensen ge-ven vaak sociaal wenselijke antwoorden. Dit omdat zij omdat ze de context van de vraag niet altijd begrijpen of ze vinden het zielig voor mij dat ik zo mijn best doe”, aldus Kramer. “Veel patiën-ten hebben te weinig kennis over hun ziekte of kwaal en kunnen de informatie die ik meegeef ook niet teruglezen.

Lees het hele artikel hier.

Reformatorisch Dagblad: Vrouwen tot bloei laten komen

Reformatorisch dagbladReformatorisch Dagblad:
Vrouwen tot bloei laten komen
donderdag 28 april 2016

Koffie, thee, gezelligheid en ontmoeting. Daarvoor kunnen vrouwen terecht bij inloophuis De Paraplu
in Rotterdam-Noord. Een initiatief –dat vijf jaar bestaat– van twee kerken uit de wijk. „Ik vind de filterkoffie hier zo lekker.”

Donderdagochtend,half 11. Vrouwen van verschillende nationaliteiten druppelen binnen bj inloophuis De Paraplu, in de zaal van de christeljke gereformeerde Rehobothkerk in de Agniesebuurt in Rotterdam. De een in spijkerbroek, de ander in lange rok met hoofddoek.

Enkelen ploffen neer in een zithoek waar kofie- en theekannen en twee koektrommels op tafel staan en raken in een geanimeerd gesprek over de wilde haarbos van de Eritrese Ruta.

Anderen lopen direct door naar vrijwilliger Henry, die achter in de zaal vragen beantwoordt over financiën en administratie. Naast de deur staat een orgeltje. Een stapel Bjbels in Gewone Taal ligt bj de open haard.

Vanmorgen zjn twee voorlichters van project Sarah te gast in het inloophuis om te vertellen over borstkanker. Een van hen, Hoesnia Risouli, legt op een interactieve manier uit wat borstkanker is, wie er kans heeft op de ziekte, hoe je borstkanker signaleert en geeft informatie over het bevolkingsonderzoek.

Sommige vrouwen wordt het even te veel als ze het hebben over een geliefde die aan kanker is overleden. Snel worden er wat zakdoekjes doorgegeven.

Lees het hele artikel hier.

In gesprek over leven en dood

Pharos artikelIn gesprek over leven en dood (looptijd 1 december 2015 – juni 2018)

ZonMw ondersteunt Pharos bij het werken aan passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten.

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen en onderliggende waarden van deze niet-westerse migranten en zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Een projectvoorstel daartoe is recentelijk door ZonMw gehonoreerd binnen het programma Palliantie. Verschillende organisaties zullen aan het project deelnemen.

Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in de laatste levensfase, verschillen vaak van de heersende Nederlandse opvattingen. De verleende zorg sluit veelal niet aan bij hun concept van goede zorg en wensen in de laatste levensfase, tot onvrede bij zowel de niet-westerse migrantenpatiënt en familie als zorgverleners.

Recentelijk honoreerde ZonMw een projectvoorstel van Pharos om samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg te versterken.

Lees het hele artikel hier.

Voorlichters Gezondheid actief binnen Expeditie Duurzame Zorg

Artikel Voorlichters Gezondheid actief binnen Expeditie Duurzame Zorgmei 2015
Voorlichters Gezondheid actief binnen Expeditie Duurzame Zorg

De Voorlichters Gezondheid zijn een zeer belangrijke spil binnen Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Ze zijn actief in verschillende projecten. Zo waren ze aanwezig bij de Camper-Expedities om de bezoekers adviezen in eigen taal te kunnen geven. Daarnaast hebben zij op verschillende locaties voorlichting gegeven in de wijk: bijvoorbeeld in het Kopblok en bij het Vliegwiel, waar aan vier groepen de cursus ‘Gezonde Leefstijl’ werd gegeven. De cursus bestond uit vier voorlichtingsbijeenkomsten met de onderwerpen: Gezonde Leefstijl, Overgewicht & Obesitas, Diabetes en Bewegen. De doelgroep bestond uit vrouwen en mannen met diverse culturele achtergronden. Deze waren allen bezig met het behalen van hun inburgeringscursus bij Tornante Trainingen.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van gezonde voeding, voedingstoffen en suikers. Maar er is ook gesproken over roken, drugs en alcohol. Een aantal deelnemers gaf aan dat ze veel alcohol gebruikte en veel te veel rookte. Een ander gaf weer aan drie keer per dag rijst te eten zowel bij het ontbijt als bij de lunch en bij het avondeten. De bijeenkomsten maakten veel los en de reacties waren positief. De deelnemers stonden open voor nieuwe adviezen. Dat was te merken na afloop van de bijeenkomst. Een aantal deelnemers benoemde dat ze veel informatie nog niet kenden en gaven aan te gaan proberen om bewuster te gaan leven. Een leuk moment was daar toen de Voorlichters Gezondheid voor een andere afspraak het Kopblok binnen kwamen lopen en één van de deelnemers hen zag terwijl hij aan het snoepen was. Hij riep op dat moment: “Alleen nu! ik zal het niet meer doen, ik weet dat het ongezond is”.

Lees het hele artikel hier.

Uitnodiging Startsymposium Project Sarah

Uitnodiging Startsymposium Project SarahUitnodiging Startsymposium Project Sarah

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is laag en neemt nog steeds af. Op initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West richt project Sarah zich op verhoging van de opkomst voor het bevolkingsonderzoek door allochtone en laaggeletterde vrouwen. Project Sarah wil de kennis over borstkanker(screening) verbeteren in een wijkgerichte aanpak met behulp van allochtone gezondheidsvoorlichters en informatiebijeenkomsten. Begin april start de pilot van Sarah in tien Rotterdamse wijken. Mevrouw K. Aboutaleb Erahoutan draagt project Sarah een zeer warm hart toe en wordt onze ambassadrice.

Wij zien een belangrijke rol voor huisartsen in project Sarah en willen graag met hen en de andere betrokkenen in gesprek op 27 maart. Tijdens het symposium zal project Sarah, in aanwezigheid van mevrouw Aboutaleb-Erahoutan, officieel van start gaan.

Bekijk de uitnodiging hier.

Toolkit ‘Meer dan 100 soorten kanker’

Toolkit kanker artikel in de mediaToolkit ‘Meer dan 100 soorten kanker’

Toolkit voorlichtingen aan migranten over kanker

Bekijk de toolkit hier.

Dag van de Kraamzorg

Nursing artikelArtikel Nursing

Dag van de Kraamzorg | De kraamzorg van morgen

Bekijk het artikel hier.

Artikel Phaxx

pgo artikelArtikel Phaxx (kwartaalblad van Pharos)

‘Lotgenotencontact is ontzettend waardevol’

Bekijk het artikel hier.

Artikel PGO Support

pgo artikelArtikel PGO Support

Meer aandacht voor migranten moeizaam

Bekijk het artikel hier.

Nieuwsbrief Noaber

Noaber nieuwsbriefNieuwsbrief Noaber

Bekijk de gehele nieuwsbrief hier.

Helpdesk kraamzorg voor migranten gelanceerd

In de media Vakblad KraamzorgArtikel Vakblad Kraamzorg

Helpdesk kraamzorg voor migranten gelanceerd

Bekijk het artikel hier.

Voorlichters Perinatale Gezondheid gaan door

in de media GGD nieuwsNieuwsartikel Klaarvooreenkind.nl

Voorlichters Perinatale Gezondheid gaan door!

Bekijk het artikel hier.

Inloopspreekuur voor zwangeren in Rotterdam-Zuid

in de media Careyn KraamzorgArtikel samenwerking Careyn Kraamzorg

Inloopspreekuur voor zwangeren in Rotterdam-Zuid

Bekijk het artikel hier.

Bekijk de flyer hier.

Artikel Nataal.nl

Artikel Nataal.nl

Geboorte en kraamtijd in verschillende culturen – Leren omgaan met rituelen en gebruiken.

Bekijk het artikel hier.

Krantenartikel Havenloods

Krantenartikel Havenloods

Aankondiging opening Voorlichters Gezondheid.

Bekijk het artikel hier.

Flyer

Flyer

Bekijk onze Flyer in PDF.

Mama op komst!

Mama op komst!

‘Klaar voor een kind’ programma in Rotterdam.

Bekijk het artikel hier.

Zorgcampus Blog

Zorgcampus Blog

Het sprookje dat uitkwam: De Voorlichters Perinatale Gezondheid.

Bekijk het artikel hier. Scroll naar beneden om bij het artikel te komen.