header

Privacy policy

Privacy statement Stichting Voorlichters Gezondheid

U hebt het misschien wel gehoord; vanaf 25 mei 2018 wordt de vernieuwde privacy wetgeving gehandhaafd. Bij Voorlichters Gezondheid hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt als deelnemers of samenwerkingspartner. Daarom is het voor ons belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Voor u betekent dit een belangrijke uitbreiding van uw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van uw gegevens en een verbetering van de bescherming van uw persoonlijke informatie. Dit alles is iets wat wij zeer serieus nemen. We hebben die positieve veranderingen dan ook verwerkt in ons privacy beleid. In het privacy beleid leest u hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Uw privacy

De professionals van de Voorlichters Gezondheid gaan zorgvuldig om met uw privacy en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hierbij laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van www.voorlichtersgezondheid.nl. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wat doen we met de verzamelde gegevens

Voorlichters Gezondheid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De vastgelegde gegevens worden alleen gebruikt voor het doeleinde waarvoor ze bedoeld zijn; het kunnen aanbieden van onze diensten en ondersteuning. Het gaat hierbij om voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, afkomst, geboortedatum en opleidingsniveau.

Verwerkingsdoeleinden

Uw gegevens worden na het einde van een project uitsluitend gebruikt voor het verantwoorden van het project. Wij zullen te allen tijde vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en verwijderen de gegevens binnen 7 jaar. U kunt ons te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen. Bovenstaande gegevens worden in verslaglegging aan derden alleen verstrekt zodra wij gegevens hebben geanonimiseerd. We bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Deelname aan onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Het verwerken van persoonsgegevens dient zorgvuldig te gebeuren. We werken daarvoor met een registratiesysteem dat voor de professional alleen toegankelijk is met een inlognaam en wachtwoord. De professionals van Voorlichters Gezondheid werken met een privacy protocol wat zich houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Voorlichters Gezondheid.

Neemt u deel aan onze voorlichtingsbijeenkomsten, dan zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken om de projecten te verantwoorden. Hiervoor anonimiseren wij uw gegevens volledig. Om gegevens te anonimiseren moeten alle verwijzingen naar personen in onze databestanden worden vervangen door een gegenereerde code. Een codelijst bevat dan de koppeling tussen de code en een persoon. Deze codelijst wordt veilig bewaard. Uw gegevens worden alleen verwerkt als wij hiervoor uitsluitend toestemming van u krijgen.

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze site, dan zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden en contact met u op te nemen. Zodra al u vragen beantwoord zijn, dan zullen wij uw gegevens weer verwijderen uit ons bestand.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag). Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze professionals zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derde partijen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Tevens zullen wij u hier altijd tijdig van op de hoogte brengen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, dan kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Een verzoek kunt u indienen via info@voorlichtersgezondheid.nl.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacy beleid, dan kunt u via info@voorlichtersgezondheid.nl contact met ons opnemen.

Functionaris gegevensbescherming

Organisaties hebben de mogelijkheid een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorlichters Gezondheid heeft een FG aangesteld. Deze is te bereiken via privacy@voorlichtersgezondheid.nl.

Toepasselijk recht

Op de privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en de privacy statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Recht om een klacht in te dienen

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland als toezichthouder aangewezen en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u vindt dat uw rechten geschonden zijn.

Contact

Als u wilt reageren op ons privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen via één van de onderstaande methoden:

Via email: info@voorlichtersgezondheid.nl

Telefonisch: 010-7955353

Via de post: Voorlichters Gezondheid, Hillevliet 141 B, 3073 KP