Algemene voorwaarden

Van de stichting Voorlichters Gezondheid, statutair gevestigd aan Hillevliet 141 B, 3073 KP te Rotterdam, Nederland.


Artikel 1 Definities

 1. De Stichting: Voorlichters Gezondheid is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: degene met wie De Stichting een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: wanneer wordt gesproken over een overeenkomst of opdracht wordt hiermee bedoeld: elke gemaakte afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, tussen De Stichting en Opdrachtgever.
 4. Diensten: omvat alle diensten van De Stichting, waaronder gezondheidstrainingen en -voorlichtingen, taalcursussen, participatietrainingen en het bieden van ondersteuning.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen De Stichting en de Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Stichting en de Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 4. De Stichting is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door De Stichting gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. De Stichting is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Stichting daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Stichting anders aangeeft.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen De Stichting en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de overeenkomst schriftelijk door De Stichting is bevestigd. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
 2. De door De Stichting opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden De Stichting alleen, wanneer deze door haar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
 4. De Stichting is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Stichting heeft, naar aanleiding van de gesloten overeenkomst, een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. De Stichting mag en is dus gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en hetgeen wat reeds is uitgevoerd afzonderlijk te factureren.
 3. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Stichting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Wanneer De Stichting zaken of ziektebeelden vermoedt die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van De Stichting vallen, dan zal De Stichting de Opdrachtgever daarop attenderen.


Artikel 6 Uitvoering door derden

Opdrachtgever stemt ermee in, dat De Stichting de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW.


Artikel 7 Facturatie en betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de Opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en reiskosten verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van De Stichting of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
 3. De Stichting is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de door De Stichting verzonden facturen te voldoen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is de Opdrachtgever, na een ingebrekestelling, in verzuim en is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door De Stichting. Dit kan vooraf overlegd en vastgelegd worden.
 6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.


Artikel 8 Incasso- en gerechtelijke kosten

 1. De kosten die gemaakt moeten worden voor een herinnering, aanmaning en sommatie door het verzuim van de Opdrachtgever bedragen elke keer veertig (40) euro welke voor rekening komen voor de Opdrachtgever. Deze kosten dekken de administratieve kosten van De Stichting.
 2. Wanneer de Opdrachtgever in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is in ieder geval vijftig (50) procent van het te vorderen bedrag verschuldigd. Als de Stichting kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor vergoeding in aanmerking.
 3. De Opdrachtgever is tegenover De Stichting de door De Stichting gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien De Stichting en de Opdrachtgever met betrekking tot de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


Artikel 9 Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen van de overeenkomst, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst zal op verzoek van de Opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de overeenkomst hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. De Stichting zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal De Stichting de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is afgesproken zal De Stichting aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.


Artikel 10 Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat De Stichting de juiste en volledige informatie heeft gekregen die De Stichting aan haar heeft gevraagd en nodig is voor de dienst(en).
 2. De Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich eraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
 3. Tijdens de dienst(en) dient de Opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.


Artikel 11 Rechten van De Stichting

 1. De Stichting is gerechtigd om:
 2. De inhoud van een dienst tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 3. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en andere diensten;
 4. De planning van onderdelen van een training of dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 5. Te bepalen welke docent/trainer een dienst zal geven en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
 6. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een training of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. De Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht, zonder dat De Stichting gehouden is aan opgave van reden, waarna de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 7. Bepaalde deelnemers te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat De Stichting verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de Opdrachtgever haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.


Artikel 12 Annulering door, opzegging van en/of verhindering

 1. Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om een dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
 2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door De Stichting.
 3. Bij annulering of opzegging is De Stichting niet gehouden tot restitutie van het door Opdrachtgever betaalde bedrag en is Opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
 4. Bij annulering worden het volgende gehanteerd:
 5. Bij annulering tot 5 weken voor aanvang is de Opdrachtgever €60,- administratiekosten verschuldigd.
 6. Bij annulering vanaf 28 tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 7. Bij annuleringen tot en met 7 dagen voor de aanvang wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 8. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer de dienst begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag.
 9. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van De Stichting. Gemiste diensten kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever.


Artikel 13 Annulering door De Stichting

De Stichting is gerechtigd om zonder opgave van redenen een dienst tussentijds te annuleren. In een dergelijk geval heeft de Opdrachtgever het recht op terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van De Stichting.


Artikel 14 Opschorting en beëindiging

 1. De Stichting is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):
 2. de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 3. de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
 • na het sluiten van de overeenkomst De Stichting de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
 1. de Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 2. de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
 3. de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door De Stichting verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van De Stichting om de gehele schade in rechte te vorderen.
 5. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De Stichting spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop De Stichting geen invloed uit kan oefenen. De Stichting kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
 2. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaan is doordat De Stichting is uitgegaan van een door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Stichting is niet aansprakelijk tegenover de Opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van De Stichting.
 4. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtgever en een slechte uitvoering van de door De Stichting gegeven instructies.
 6. Wanneer er sprake is van schade is deze schade beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer de opdrachten een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden.
 7. De Stichting kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Stichting aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Stichting toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De door De Stichting opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. De Stichting is niet aansprakelijk indien een opgegeven termijn worden overschreden.


Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten De Stichting haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van De Stichting, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als De Stichting, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is De Stichting gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever De Stichting niet tot schadevergoeding aanspreken.


Artikel 17 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die verkregen zal worden zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die aan De Stichting in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen is van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of De Stichting daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
 2. De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de overeenkomst van De Stichting of andere Opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door De Stichting of de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.


Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door De Stichting ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die zij gebruikt berusten bij De Stichting of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 18.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stichting is het niet toegestaan om enig door haar aan de Opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door De Stichting geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.


Artikel 19 Persoonsgegevens

De Stichting behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.


Artikel 20 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij De Stichting.
 2. De Stichting zal binnen één maand schriftelijk een reactie geven op de ingediende klacht.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Stichting.