Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Stichting Voorlichters Gezondheid

Hillevliet 141 B
3073 KP Rotterdam
010-7955353

www.voorlichtersgezondheid.nl
info@voorlichtersgezondheid.nl

KvK nr.: 56377649

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Teslime Can

06-38506983

t.can@voorlichtersgezondheid.nl

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website www.voorlichtersgezondheid.nl wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.voorlichtersgezondheid.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Privacy algemeen

Stichting Voorlichters Gezondheid verzamelt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden in sommige gevallen verwerkt in samenwerking met gemeenten waarmee wij samenwerkingsverbanden aangaan.

 

 1. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

 

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

 

Overige persoonsgegevens

Bepaalde gegevens krijgen wij toegestuurd van onze samenwerkingspartner. Deze gegevens anonimiseren wij direct bij binnenkomst. Hiervoor gebruiken wij een speciale manier van nummering.

 

Voor een aantal mensen zijn de persoonsgegevens wel inzichtelijk. Zo kunnen we jou een uitnodiging sturen voor een voorlichting of een training.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden bij een voorlichting, training of cursus hebben wij ook nog andere gegevens nodig. Zo weten wij in sommige gevallen: je geslacht, je land van herkomst, soms ook gezondheidsgegevens en eventueel je geloofsovertuiging. Wij verwerken alleen deze gegevens als het nodig is. Mochten wij deze gegevens voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst gebruiken, zullen we altijd om toestemming vragen.

 

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

 

Voorlichting zorgverleners

Wanneer jij een voorlichting bij ons volgt, hebben wij een presentielijst die getekend moet worden. Hierop willen wij graag de volgende gegevens: Naam van de zorgverlener, de functietitel en de organisatie waar de zorgverlener werkzaam is. Als wij gegevens moeten versturen naar derden voor het afleggen van een verantwoording, worden deze anoniem verstuurd naar deze derde.

 

Interne verslaglegging

Vanuit gesubsidieerde projecten zijn wij verplicht verslagen te maken over het verloop van het project. Hiervoor laten wij bijvoorbeeld een presentielijst tekenen, maar moeten ook foto’s gemaakt worden. Deze verslagen zijn voor intern gebruik en niet voor publiek toegankelijk.

 

Foto’s/video’s voor interne verslaglegging of social media

Zoals hiervoor uitgelegd maken wij voor verslaglegging foto’s tijdens voorlichtingen, cursussen of trainingen. Sommige foto’s worden gebruikt voor ons online portfolio of voor social media. Op deze manier kan Stichting Voorlichters Gezondheid haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen in het portfolio of op social media geplaatst wanneer jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

 

Kinderen

Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken. Wij noteren alleen de postcode cijfers, het geslacht en het geboortejaar.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Het is goed om te weten dat wij sommige gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens worden, volledig geanonimiseerd, door onderzoekers van diverse onderzoeksbureaus voor gezondheidsdoeleinden gebruikt.

 

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Stichting Voorlichters Gezondheid een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 1. De NAW-gegevens van deelnemers en de bijzondere persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan en/of voor een taak in het algemeen belang en/of voor de uitoefening van het openbaar gezag. Daarnaast moeten wij deze gegevens bewaren zoals is vastgelegd in de Awb als het om een gesubsidieerd project gaat.
 2. De NAW-gegevens van opdrachtgevers zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 3. Daarnaast vragen wij voor het verwerken van gezondheidsgegevens toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij toestemming vragen.
 4. Voor het plaatsen van foto’s op onze social mediakanalen vragen wij toestemming.
 5. Sommige gegevens verzamelen wij voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor vragen wij toestemming.
 6. Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

 

Zonder bepaalde gegevens kan Stichting Voorlichters Gezondheid haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Stichting Voorlichters Gezondheid geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven.

 

 1. Delen met anderen

Stichting Voorlichters Gezondheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Stichting Voorlichters Gezondheid een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat wij iemand inschakelen om ons bij te staan. In dat geval delen wij de benodigde gegevens. Stichting Voorlichters Gezondheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Voorlichters Gezondheid bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 1. De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 2. De gegevens die wij nodig hebben om aan onze subsidieprojecten te kunnen voldoen bewaren wij volgens de genoemde termijn in de Awb. Deze termijn is 10 jaar.
 3. De foto’s voor op onze social mediakanalen bewaren wij zolang jij jouw toestemming niet hebt ingetrokken. De foto’s voor interne verslaglegging bewaren wij zoals de hiervoor omschreven termijn onder het tweede punt.
 4. Alle overige gegevens, welke niet genoemd zijn onder punt 1, 2 en 3, worden zes maanden na afronding van een voorlichting, cursus, training of andere dienst verwijderd.

 

 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Stichting Voorlichters Gezondheid heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@voorlichtersgezondheid.nl.

 

 1. Beveiliging van gegevens

Stichting Voorlichters Gezondheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voorlichtersgezondheid.nl.

 

 1. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.