Gezond ouder worden

In 2025 verdubbelt het aantal 55-plussers onder niet-Westerse migranten, waarbij het aantal 65-plussers zal stijgen naar ongeveer 196.000. Niet-Westerse migranten maken een belangrijk deel uit van de groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben weinig kennis van het lichaam, begrijpen de signalen van hun lichaam niet altijd goed en weten vaak ook niet precies hoe ze hun klachten het beste kunnen aanpakken. Astma, COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische problemen komen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beduidend vaker voor. Ook hebben ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden een één tot twee keer hogere kans op voortijdig sterfte dan ouderen met voldoende gezondheidsvaardigheden. Ook kennis over manieren om gezond ouder te worden ontbreekt vaak bij deze doelgroep.

Waarom deze cursus?

Bij veel oudere migranten nemen familieleden bijvoorbeeld steeds meer zorgen uit handen, zodat de oudere ‘welverdiende rust’ kan krijgen. Dit heeft helaas vaak als resultaat dat de verouderende migrant steeds minder actief is, terwijl fysiek en mentaal actief blijven één van de belangrijkste voorwaarden is om gezond ouder te kunnen worden. Ook worden psychische problemen die met het ouder worden en met het migreren gepaard gaan niet altijd herkend. Als laatste is de kennis over problematiek in de laatste levensfase (dementie, ongeneeslijk ziek zijn) vaak beperkt, terwijl deze kennis juist binnen deze doelgroep van groot belang is – dementie komt bijvoorbeeld tot vier keer vaker voor bij niet-Westerse migranten dan bij autochtone ouderen.

Informatieprogramma

De Voorlichters Gezondheid hebben samen met de Havenpolikliniek en het Alzheimercentrum Erasmus MC en met behulp van financiële ondersteuning van de gemeente Rotterdam dit voorlichtingsproject georganiseerd voor (niet-Westerse) migranten. Door het grote succes is de cursusinhoud inmiddels uitgebreid.

Deze cursus richt zich op mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden, waarbij de focus ten eerste zal liggen op (toekomstige) mantelzorgers, in het bijzonder vrouwen: uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat migranten vaak gebruik maken van informele zorg, een taak die vaak primair wordt gezien als behorend bij vrouwen.

Inhoud cursus

1. Het menselijk lichaam: Module waarin basiskennis (inclusief vocabulaire) wordt opgedaan over het menselijk lichaam.
2. Gezonde leefstijl: Gericht op beweging, voeding en sociale/mentale activiteit.
3. Geestelijke gezondheid: Gericht op psychosociaal welzijn met daarin aandacht voor somberheid en eenzaamheid.
4. Dementie: Over dementie, het herkennen van dementie en de vaststelling van dementie (incl. vocabulaire).
5. Ongeneeslijk ziek zijn: Over zorg in de laatste levensfase/palliatieve zorg (incl. vocabulaire).
6. Zorgverlening in Nederland: Module over het zorgstelsel in Nederland met o.a. de huisarts, de specialist, de tweede mening (‘second opinion’) en de zorgverzekering.
7. Taalvaardigheden en gezondheidsvaardigheden bij gezond ouder worden: Over het opzoeken van betrouwbare informatie, het voeren van een gesprek bij de arts etcetera.
8. Zelfredzaamheid en zelfmanagement bij het ouder worden: Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld.
9. Medicatiegebruik en therapietrouw: Over het verkrijgen van informatie over je eigen medicatie en het goed gebruik van medicijnen (incl. vocabulaire).
10. Regels, formulieren en geldzaken rondom zorg bij het ouder worden: Nieuwe module over onderwerpen als het PGB, de WMO, Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (incl. vocabulaire).

Screenshot (169)

U HEEFT INTERESSE IN DEZE VOORLICHTING?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.